Skip to main content

Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Aktualizované: 23.11.2020

1. Úvod

Vaše súkromie je pre Pelikán veľmi dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď komunikujete s našimi odborníkmi na Zákazníckom servise, navštívite portál www.pelikan.sk z počítača alebo vášho mobilného zariadenia, vytvoríte si u nás objednávku rôznych služieb.

2. Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame

Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.” Ak chcete preskočiť na konkrétnu časť zásad a pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:

2.1 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI KOMUNIKÁCII S PELIKÁNOM

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Poskytovanie zákazníckej a produktovej podpory a sledovanie jej kvality a typov

Bežné osobné údaje

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako Vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, Facebook ID, dátum narodenia. Príjemcovia niektorých z týchto osobných údajov môže byť Whatsapp, MessengerPeople, Apple Business Chat alebo Facebook, ak klient pri komunikácii využije chat na webovej stránke www.pelikan.sk alebo na facebookovej stránke https://www.facebook.com/Pelikan.sk/.

Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním nášho portálu, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov. 

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a typov zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem Pelikánu poskytnúť Vám kvalitnú zákaznícku podporu.


2.2 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI PREDZMLUVNOM VZŤAHU A PRI UZATVORENÍ ZMLUVY A PLNENÍ ZO ZMLUVY S/PROSTREDNÍCTVOM PELIKÁN

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Uzatvorenie a plnenie zmluvy

Bežné osobné údaje

Ak si objednáte službu/produkt cez webový portál www.pelikan.sk, Pelikán zhromažďuje Vaše meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo, pri niektorých službách aj štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, dátum jeho expirácie, krajinu vydania. Údaje z Vašej platobnej karty, ktoré spracovávame sú: číslo platobnej karty (prvých šesť a posledné štyri čísla platobnej karty), meno a priezvisko držiteľa karty, dátum expirácie karty a podpis držiteľa karty. Príjemcom týchto osobných údajov je aj spoločnosť zaoberajúca sa aj sprostredkovaním platieb, ktorá spĺňa bezpečnostné štandardy spracovania údajov platobných kariet. Spoločnosť VÚB a.s. ako správca platobnej brány v pozícii tretej strany spracúva informácie o platobnej karte zákazníkov, keď zákazníci Pelikánu použijú platobnú kartu na dokončenie nákupu na portáli www.pelikan.sk

Ak platíte prevodom z platobného účtu, spracovávame meno a priezvisko majiteľa účtu a číslo tohto účtu. Ak platíte priamym vkladom na náš účet, spracovávame meno a priezvisko osoby, ktorá vklad na účet zadala. Príjemcom týchto údajov sú banky, prostredníctvom ktorých systémov platba prebieha. Ak ste klient, v závislosti od Vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste Vy alebo my uzatvorili zmluvu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým leteckí dopravcovia zabezpečujúci prepravu cestujúcich, ubytovacie zariadenia, cestovné agentúry, cestovné kancelárie, poisťovne, spoločnosti sprostredkovávajúce prenájom automobilov a autopožičovne, veľvyslanectvá, konzuláty, dopravcovia zabezpečujúci železničnú, lodnú, autobusovú alebo osobnú dopravu, orgány finančnej správy. Pelikán využíva cloudové služby tretích strán, ako je Mandrill, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov.

Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti.

Vyžiadanie špeciálnych služieb k preprave, špeciálnej asistencie na letisku či počas prepravy, a to napr. aj pri vyžiadaní diétneho jedla, preprave invalidného vozíka, asistenčného psa apod.  

Osobitná kategória osobných údajov

Informácie o Vašom zdravotnom stave. Ak ste klient, v závislosti od Vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste Vy alebo my uzatvorili zmluvu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým leteckí dopravcovia zabezpečujúci prepravu cestujúcich, ubytovacie zariadenia, cestovné agentúry, cestovné kancelárie, poisťovne, spoločnosti sprostredkovávajúce prenájom automobilov a autopožičovne, veľvyslanectvá, konzuláty, dopravcovia zabezpečujúci železničnú, lodnú, autobusovú alebo osobnú dopravu. 

Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti. Spracovaniu osobitnej kategórie osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť a opatrnosť.

Vybavenie víz na prísluslušných zastupiteľských úradoch

Osobitná kategória osobných údajov

Výnimočne spracovávame aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorou sú informácie o biometrických údajoch obsiahnuté vo vašich cestovných dokladoch. Príjemcami sú príslušné zastupiteľské úrady. S vybavovaním víz do niektorých krajín nám pomáha spoločnosť EVENT TOURISM s.r.o. Doklady, prípadne ich kópie zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o.

Právnym základom na spracovanie osobitnej kategórie osobných údajov je plnenie zmluvy. Spracovaniu osobitnej kategórie osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť a opatrnosť.

Odstúpenie od zmluvy a iný spôsob zániku zmluvy - preukázanie príbuzenského vzťahu medzi Vami ako klientom a osobou, ktorej sa týka udalosť, ktorá spôsobila, že nemôžete využiť objednané služby v prípade vyžiadania refundácie od leteckej spoločnosti/cestovnej kancelárie. Typicky je takouto udalosťou úmrtie blízkej osoby alebo jej vážne zranenie, hospitalizácia apod. 

Bežné osobné údaje

Výnimočne môžu byť spracovávané osobné údaje, ktoré sú obsiahnuté vo Vašom rodnom liste, teda okrem Vášho mena, priezviska, pohlavia, dátumu narodenia, miesta narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti aj meno, priezvisko a rodné priezvisko Vášho otca a Vašej matky, ich dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť. Ďalej môžu byť výnimočne spracovávané aj osobné údaje obsiahnuté v rodnom liste Vášho dieťaťa/vnúčaťa, a to jeho meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia dieťaťa, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, a ďalej tiež meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť oboch jeho rodičov. Taktiež môžu byť spracovávané osobné údaje obsiahnuté vo Vašom sobášnom liste, a to okrem Vášho mena, priezviska, rodného priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti, stavu pri vstupovaní do manželstva, mena, priezviska, rodného priezviska rodičov, všetky tieto údaje týkajúce sa Vášho manžela/manželky, a tiež mužský a ženský tvar dohodnutého priezviska vašich detí. 

Ak ste klient, v závislosti od Vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste Vy alebo my uzatvorili zmluvu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým leteckí dopravcovia zabezpečujúci prepravu cestujúcich, ubytovacie zariadenia, cestovné agentúry, cestovné kancelárie, poisťovne, spoločnosti sprostredkovávajúce prenájom automobilov a autopožičovne, veľvyslanectvá, konzuláty, dopravcovia zabezpečujúci železničnú, lodnú, autobusovú alebo osobnú dopravu.

Právnym základom na spracovanie týchto údajov je spravidla zmluva uzatvorená medzi Vami a dopravcom/cestovnou kanceláriou, ktorá v týchto prípadoch povoľuje úplnú/čiastočnú refundáciu ceny letenky/zájazdu. Ďalej môže byť právnym základom zmluva s Pelikánom, ktorý sa ako sprostredkovateľ uzatvorenia prepravnej zmluvy/cestovná agentúra v prípade uzatvorenia zmluvy o zájazde,, pokúša na Vašu žiadosť zabezpečiť výnimočnú čiastočnú/úplnú refundáciu ceny letenku/zájazdu od dopravcu/cestovnej kancelárie.

Získanie mimoriadnej refundácie od dodávateľov (leteckých spoločností/cestovných kancelárií) za Vami nevyužité záväzne objednané služby

Osobitná kategória osobných údajov

Informácie o Vašom zdravotnom stave. Ak ste klient, v závislosti od Vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste Vy alebo my uzatvorili zmluvu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým leteckí dopravcovia zabezpečujúci prepravu cestujúcich, ubytovacie zariadenia, cestovné agentúry, cestovné kancelárie, poisťovne, spoločnosti sprostredkovávajúce prenájom automobilov a autopožičovne, veľvyslanectvá, konzuláty, dopravcovia zabezpečujúci železničnú, lodnú, autobusovú alebo osobnú dopravu.

Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy. Spracovaniu osobitnej kategórie osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť a opatrnosť.

Odhaľovanie podvodných transakcií

Bežné osobné údaje

Vaše meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, dátum jeho expirácie, krajinu vydania a údaje z Vašej platobnej karty tiež spracúvame v rámci našich procesov na odhaľovanie podvodov. Príjemcom môžu byť dotknuté banky. 

Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je náš legitímny záujem o ochranu Pelikánu a našich zákazníkov pred pokusmi o podvodné transakcie.


2.3 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI VYTVORENÍ A SPRÁVA ÚČTU MÔJ PELIKÁN

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Pelikán spracúva Vašu e-mailovú adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií o Vašich produktoch a účte Môj Pelikán

Bežné osobné údaje

Meno, priezvisko, e-mailová adresa

Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy a mena na tieto účely je legitímny záujem Pelikánu poskytovať Vám dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti alebo iné informácie o Vašich produktoch, aplikáciách alebo účte Môj Pelikán.

Jednoduchšie vytváranie objednávky služieb na našom portáli.

Bežné osobné údaje

Meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, dátum jeho expirácie, krajinu vydania. V účte tiež môžete mať uložené údaje týkajúce sa osôb, pre ktoré služby objednávate, ak máte k tomu ich súhlas - v tomto prípade sú spracovávané meno a priezvisko, pohlavie a dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo cestovného dokladu, dátum jeho expirácie, krajina vydania. Tieto údaje sú Vám dostupné nielen cez konto Môj Pelikán, ale aj prostredníctvom aplikácie Pelipecky, ktorú nájdete v oficiálnych obchodoch s aplikáciami Google Play a AppStore.

Právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov je jednoduchší priebeh predzmluvnej fázy, teda vyplnenia Vašej objednávky, a uzatvorenie zmluvy.

 

2.4 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI ZAPOJENÍ DO SÚŤAŽÍ PORIADANÝCH PELIKÁNOM

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Realizácia súťaže a identifikácia súťažiaceho a výhercu

Bežné osobné údaje

Pelikán môže spracovať Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, e-mailová adresa, ktoré uvediete pri zapojení sa do súťaže. Pokiaľ sa stanete výhercom súťaže, ďalej môžu byť pre účely spracovania a doručenia výhry ešte spracované adresa bydliska, dátum narodenia, telefonický kontakt.

Právnym základom je legitímny záujem - usporiadanie súťaže a jej úspešné vyhodnotenie. 

Zverejnenie výhercu súťaže

Bežné osobné údaje

Pelikán môže spracovávať Vaše meno a prvé začiatočné písmeno priezviska, ktoré uverejníme na našom webovom portáli Pelikána a sociálnej sieti Facebook. Príjemcom je sociálna sieť Facebook.

Právnym základom je súhlas výhercu. Neudelenia súhlasu nie je dôvodom pre odmietnutie zapojenia sa súťažiaceho do súťaže.

 

2.5 OSOBNÉ ÚDAJE,KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI ÚČASTI NA TLAČOVÝCH KONFERENCIÁCH A PRI ZASIELANÍ TLAČOVÝCH SPRÁV

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Účasť na tlačovej konferencií usporiadanie Pelikánom

Bežné osobné údaje

Keď sa zúčastníte tlačovej konferencie usporiadanej Pelikánom,spracujeme Vaše meno,priezvisko,mailovú adresu a prípadne Vášho zamestnávateľa,a to za účelom evidencie prezencie prítomných.

Právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov je oprávnený záujem Pelikánu, a to usporiadanie tlačovej konferencie a spracovanie jej výstupov. 

Záujem o zasielanie pravidelných tlačových správ Pelikánom

Bežné osobné údaje

Pelikán za týmto účelom spracovávať Vaše meno,priezvisko,emailovú adresu a prípadne aj Vášho zamestnávateľa.

Právnym základom je súhlas dotknutej osoby. 

 

2.6 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ NA PORTÁLI PELIPECKY.SK

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Spracovávanie osobných údajov čitateľov na portáli Pelipecky.sk

Bežné osobné údaje

Portál pelipecky.sk je zameraný na informovanie čitateľov a potencionálnych klientov Pelikánu ohľadom cestovania, dovoleniek, destinácií a iných cestovateľských zaujímavostí. Čitateľ má možnosť reagovať na konkrétny článok a komentovať ho, položiť doplňujúce otázky apod. Pritom s ním komunikujú zamestnanci Pelikánu. Keď komunikujete týmto spôsobom online, zhromažďujeme osobné údaje ako Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu.

Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem Pelikánu poskytnúť Vám kvalitnú zákaznícku podporu.

 

2.7 MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Doručovanie marketingových informácií a newslettera od Pelikánu

Bežné osobné údaje

Pelikán spracuje Vašu e-mailovú adresu a telefonický kontakt aj na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych produktoch/službách ponúkaných prostredníctvom portálu www.pelikan.sk. Príjemcovia môžu byť WhatsApp, MessengerPeople.

Pelikán využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Mailgun, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Pelikán na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela.

Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na tento účel je Váš súhlas.

Pelikánovský strážca cien

Bežné osobné údaje

Ak prejavíte záujem o cenové upozornenia od Pelikánskeho strážcu cien, Pelikán spracuje Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu zadané do formuláru na stránke https://www.pelikan.sk/sk/watchdog.

Pelikán využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Mandrill, Mailgun, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Pelikán na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela.

Právnym základom na takéto spracovanie je Váš súhlas.

3. ZOZNAM SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁUJEMCOV O PRÁCU V PELIKÁNE A ÚSPEŠNÝCH ZÁUJEMCOV

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Výber budúcich zamestnancov

Bežné osobné údaje

Vaše osobné údaje, ktoré obsahuje napr. Váš životopis, a to v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa bydliska, fotografia, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje týkajúce sa kariéry a pracovných skúseností (identifikácia súčasného i predchádzajúceho zamestnávateľa, profesijné zameranie, ocenenia, najväčšie pracovné úspechy, jazykové schopnosti a odborné znalosti), záľuby ako voliteľný dobrovoľne uvádzaný údaj. Keďže nie vždy všetko vyjde naprvýkrát, Pelikán si tieto Vaše osobné údaje ponechá ešte 3 roky, aby sme vás mohli v prípade uvoľnenia pracovnej pozície alebo vytvorenia novej pracovnej pozície, vhodnej pre Vás, kontaktovať s ponukou práce.

Právnym základom je oprávnený záujem Pelikánu o výber čo najvhodnejších kandidátov na pracovné pozície a prejav Vašej vôle uchádzať sa o pracovné miesto v Pelikáne.

Pracovnoprávny vzťah s úspešným kandidátom o zamestnanie v Pelikáne

Bežné osobné údaje

Pokiaľ ste boli vo výberovom konaní úspešný, a dohodli sa s Pelikánom na pracovnej spolupráci či už v trvalom pracovnom pomere alebo na jeden z typov dohôd podľa Zákonníka práce, budeme spracovávať aj ďalšie Vaše osobné údaje, a to na základe pracovnoprávnych predpisov, predpisov v oblasti zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia, daňových predpisov a pod. Takýmito osobnými údajmi môžu byť najmä Vaše rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, zdravotná poisťovňa, v ktorej ste poistený, rodinný vzťah, skutočnosť, či máte deti a ich počet (pri uplatnení daňového bonusu). Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a ďalším príslušným orgánom štátnej správy podľa aktuálnej účinnej legislatívy.

Právnym základom je v tomto prípade príslušná účinná pracovnoprávna legislatíva.

Pracovnoprávny vzťah s úspešným kandidátom o zamestnanie v Pelikáne

Osobitná kategória osobných údajov

Ak k nám máte nastúpiť do zamestnania, sme povinní od vás na základe účinných právnych predpisov požadovať, aby ste absolvovali vstupnú zdravotnú prehliadku, ktorej výsledkom bude údaj, či ste zdravotne spôsobilý vykonávať prácu pre nás. Taktiež vám pravidelne zabezpečíme prehliadku v rámci pracovnej zdravotnej služby a zákonom určené údaje o jej výsledkoch, ktoré vám vydá príslušný lekár, spracujeme. Tiež spracovávame údaj, či ste držiteľom preukazu ZŤP. Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a ďalším príslušným orgánom štátnej správy podľa aktuálnej účinnej legislatívy.

Právnym základom je v tomto prípade príslušná účinná legislatíva týkajúca sa zdravia a spôsobilosti zamestnancov vykonávať príslušnú prácu, a pracovnej zdravotnej služby.

Kontakt na rodinného príslušníka v prípade mimoriadnych situácií (napr. pracovný úraz, absencia v práci a pod.).

Bežné osobné údaje

Kontakt na rodinného príslušníka, jeho meno, priezvisko a jeho vzťah k zamestnancovi.  Uvedený osobný údaj bude spracovávaný počas nevyhnutnej doby, minimálne však počas doby trvania pracovnoprávneho vzťahu.

Právnym základom je oprávnený záujem Pelikánu. 

4. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ ZA ÚČELOM SPRACOVANIA PRIESKUMOV

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Spracovávanie osobných údajov odberateľov newslettra a návštevníkov sociálnych sietí Pelikánu

Bežné osobné údaje

Pri vypĺňaní daného prieskumu návštevníkom sociálnej siete konta Pelikánu alebo odberateľ newslettra uvedie osobný údaj e-mailovú adresu. 

Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na tento účel je Váš súhlas.

5. SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

5.1 Webové lokality

S pomocou poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri Vašej návšteve našej lokality zhromažďujeme určité informácie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako Vy a iní návštevníci prechádzate po webovej lokalite www.pelikan.sk, www.pelipecky.sk a kompilovať kombinované štatistiky o používaní webovej lokality a miere odoziev. Medzi tieto informácie patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, časy Vašich návštev, zobrazenia stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach smieme používať súbory cookie, pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať. Tieto informácie využívame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej lokalite, na meranie efektívnosti našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie celkového dojmu z našej lokality. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať pixelové značky alebo podobné technológie, aby zhromažďovali informácie o Vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na odoslanie zacielenie reklamy. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používania údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na lokalite networkadvertising.org. Ak si neželáte, aby boli Vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii, v ktorej máme povinnosť vyžiadať si Váš súhlas s používaním súborov cookie na našich weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.

5.1.1 ANALYTICKÉ SLUŽBY

 1. Google: Služba Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním Vašich údajov službou Google Analytics.
 2. Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globálne anonymné údaje o reklamných spotoch, koľko ľudí daný obsah videlo, kliklo na neho, atď. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním Vašich údajov službou Facebook AdReporting.
 3. Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základné anonymné demografické údaje o ľuďoch, ktorým inzerujeme danú ponuku. Najmenšia zobraziteľná vzorka je 1000 ľudí. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním Vašich údajov službou Facebook AudienceInsights.
 4. Exponea: Služba Exponea sa používa na sledovanie štatistík o lokalite, online objednávok a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním Vašich údajov službou Exponea.
 5. Optimizely: Služba Optimizely sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním Vašich údajov službou Optimizely.
 6. Hotjar: Služba Hotjar sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním Vašich údajov službou Hotjar.

5.1.2 SLUŽBY RETARGETINGU

 1. Facebook PIXEL: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Facebook Pixel prevádzkované spoločnosťou Facebook. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti spoločnosti pelicantravel.com, s.r.o.
 2. Sklik retargeting: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik retargeting prevádzkované spoločnosťou  Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti spoločnosti pelicantravel.com, s.r.o.
 3. RTB House: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby RTB House prevádzkované spoločnosťou RTB House. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti spoločnosti pelicantravel.com, s.r.o.
 4. eTarget: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby eTarget prevádzkované spoločnosťou eTarget. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, našu reklamu v reklamnej sieti spoločnosti pelicantravel.com, s.r.o.

5.1.3 COOKIES

Aké cookies vyhodnocujeme?

 1. Základné súbory cookies, tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si vašich preferencií. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 2. Prevádzkové súbory cookies, tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 3. Reklamné súbory cookies, slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
 4. Cookies tretích strán, vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adwords, Facebook, PAP, Exponea, Intercom, Optimizely, Zarget. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

5.2 Sociálne siete

Sociálne siete v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie sociálnych sietí (napr. Vám umožňujú pripojiť sa k službe Facebook alebo Google na vyhľadanie priateľov alebo pridávajú prepojenia, napríklad označenia „Páči sa mi to“ pre stránky) na webových lokalitách www.pelikan.sk a profiloch Pelikánu na sociálnych sieťach môžu používať súbory cookie alebo iné metódy (napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o Vašom používaní našich webových lokalít a aplikácií. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením informácií o Vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o Vás zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, ktoré nám pomáhajú merať efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. impresie a kliknutia).

6. DETI MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Keďže služby ponúkané prostredníctvom nášho portálu môžu byť určené aj osobám mladším ako 16 rokov, údaje týchto osôb spracovávame iba za účelom spracovania objednávky, správneho sprostredkovania a zarezervovania objednaných služieb a poskytnutie zákazníckeho servisu. Právnym základom na spracovanie údajov týchto osôb je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe žiadosti klienta.
Za účelom priameho marketingu a propagácie služieb osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame vôbec.

7. AKTUALIZÁCIE PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

8. UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.
Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

9. ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU ÚDAJOV

Zodpovednou osobou pre ochranu Vašich osobných údajov je pán Michal Marko, na ktorého sa môžete v tejto problematike obrátiť – dpo@pelikan.sk. Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

10. VAŠE PRÁVA
Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Pelikánu prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

 1. zistiť, či Pelikán Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
 2. právo na opravu osobných údajov - týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
 3. právo na vymazanie osobných údajov - umožňuje Vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
 4. právo na prenosnosť údajov - máte možnosť preniesť Vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z Pelikánu k inému subjektu
 5. právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov - môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania Vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
 6. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov - máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na Vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania  
 7. právo odvolať súhlas - pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 8. právo podať sťažnosť na dozorný orgán - dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.
  Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom a uplatniť si vyššie uvedené práva (okrem práva podať sťažnosť na dozorný orgán), prosím, vždy vyplňte a odošlite nasledovný formulár.